PŘEHLED VYTŘÍDĚNÝCH ODPADŮ, KTERÉ LZE PŘIJÍMAT DO SBĚRNÉHO DVORA:

 

Nebezpečné odpady:

motorové, převodové a mazací oleje, olejové filtry

brzdové kapaliny

pneumatiky

autobaterie

nikl-kadmiové baterie a akumulátory

znečištěné čistící tkaniny a ochranné oděvy

barvy, laky a ředidla

kyseliny a rozpouštědla

fotochemikálie

pesticidy

zářivky a jiný odpad obsahující rtuť

ostatní organické a anorganické chemikálie

lednice a mrazáky

televize a monitory

vyřazené elektrické a elektronické zařízení    

elektrošrot

 

Ostatní odpady:

sklo (bílé i barevné)

noviny, časopisy a letáky

papírové a kartonové obaly

plasty, PET láhve

železo a ostatní kovy

dřevo (nelakované a bez skla)

 

Bioodpady rostlinného původu

tráva, větve – ukládáno a zpracováváno na kompostárně, výsledný kompost lze využít jako hnojivo (certifikace z 2021)

 

Tyto vytříděné odpady mohou občané s trvalým pobytem ve Rtyni v Podkrkonoší po dodržení podmínek provozního řádu odevzdat ve sběrném dvoře zdarma.